Dr. Žanna Artiņa
A A A

Kerakonusdiagnostik och behandling med crosslink-metoden

Keratokonus är en degenerativ sjukdom i hornhinnan med förändringar i vävnadsstrukturen. Hornhinnan blir tunn och konisk. Sjukdomen är progressiv och man man söker fortfarande efter dess orsaker. Det finns flera teorier – metaboliska störningar, ärftlighet, även radioaktiv strålning anges som en provokativ faktor. De första tecknen på keratokonus brukar oftast visa sig i tonåren eller 20-30-årsåldern. Män drabbas ofttare än kvinnor. Sjukdomen kan drabba båda ögonen och förekommer oftare hos närsynta personer än hos översynta. I medeltal konstateras två nya fall av keratokonus pr 100.000 personer.

Symptom

 • Progressiv synförsämring 
 • Objektet blir suddigt beroende på progressiv astigmatism 
 • Synstörningar hos båda ögonen 
 • Störningar i kontrastseendet (skymning, natt) 
 • Förhöjd ljuskänslighet 
 • Förhöjt tårflöde 
 • Dubbelseende 
 • Redan existerande astigmatism utvecklas och kan ändra axeln

 

Diagnostik

En exakt diagnostik fordrar att man kartlägger hornhinnans topografi. Vi använder oss av datoriserad topografi - Allegro Oculyzer – där hornhinnans parametrar analyseras utifrån följande kriterier:

 

 • Hornhinnans tjocklek i centrum resp. i den tunnaste delen 
 •  Hornhinnans främre och bakre ytliga krökningsradie i flera mätpunkter 
 • Keratokonusindex
 • ”Ytvariationsindex” - ISV
 • Astigmatiskt assymetriindex - IHA
 • Astigmati hos hornhinnan (även linsastigmati finns)
 • Specifika faktorer (Zernike)

 

Behandling av keratokonus

Synkorrektion med glasögon och mjuka kontaktlinser ger inte tillräcklig synskärpa vilket medför problem i vardagen och svårigheter att köra bil. Man kan inte arbeta inom yrken med höga krav på precision.

I de inledande stadierna kan keratokonus korrigeras med särskilda gasgenomsläppliga kontaktlinser.

Tidigare ledde progressiv keratokonus till transplantation av hornhinnan, eller i sena stadier till att hornhinnan brast el. att den perforerades. F.n kan en progressiv keratokonus hejdas kirurgiskt med användning av den s.k. crosslink-metoden (Corneal Cross Linking el. CCL) med målet att stärka hornhinnans mekaniska uthållighet. Crosslink-metoden erbjuds även på dr. Lukins ögonklinik.

Metoden innebär att man först avlägsnar hornhinne-epitelet (transepitelial ytbehandling el. Trans-Epithelial Surface Treatment). Efter c:a trettio minuter bestrålas hornhinnan med UV-A-strålar. Därefter sätter man fast den terapeutiska kontaktlinsen. Postoperationellt används antiinflammatoriska droppar.

Metoden kan användas om hornhinnan inte är tunnare än 400 mikrometer, i annat fall finns risk för skador på hornhinnans epitel. Ju snabbare man sätter in behandling med crosslinkmetoden, desto bättre resultat. Metoden bör inte användas före 18-års ålder men det finns undantag för tillstånd med snabb progression av keratokonus.

Synskärpan kan försämras under den första månaden men därefter sker förbättring med maximal effekt sex månader efter operation. Efter en crosslink kan även hårda kontaktlinser användas f.a. förbättra synen. Man bör dock invänta till dess att stabilisering skett. Om progressiv keratokonus drabbat båda ögonen brukar tiden mellan resp. operation (behandling) vara minst tre månader.

Ytterligare information om keratokonus, symtom och behandling kan man få genom att rådfråga ögonläkare.

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU